سخن مدیر:

لیست قیمت

لیست قیمت

لیست قیمت ایزوگام بدون نصب

قیمت به تومانمتراژبرند ایزوگام
22000هر مترایزوگام گل پوشش دلیجان
23000هرمترایزوگام پشم شیش ایران
23000هرمترایزوگام شرق کد 6736
22000هرمترایزوگام سراپوش دلیجان کد 242
22000هرمترایزوگام بام گستر دلیجان کد 117
21000هرمترایزوگام حفاظ بام دلیجان
22000هرمترایزوگام اصل تهران
21000هرمترایزوگام مرجان دلیجان
21000هرمترایزوگام بام گام عایق ارومیه
23000هرمترایزوگام شهربام عایق ارومیه
18000هرمترایزوگام آرام گستر دلیجان
18000هرمترایزوگام شرق کهن دلیجان
18000هرمترایزوگام اصل کهن
20000هر مترایزوگام کیان گستر دلیجان
21000هر مترایزوگام گل پوش دلیجان
18000هرمترایزوگام عمارت ساز تبریز
19000هرمترایزوگام پشم شیشه دلیجان

لیست قیمت اجرای قیرگونی

قیمت به تومانمتراژانواع قیرگونی
40000هرمتر مربعاجرای قیرگونی یک لایه
70000هر متر مربعاجرای قیرگونی دو لایه
90000هرمتر مربعاجرای قیرگونی سه لایه

لیست قیمت اجرای آسفالت

قیمت به تومانمتراژانواع آسفالت
11000هرمتر مربعاجرای آسفالت توپکا 18-0
13000هر متر مربعاجرای آسفالت توپکا 12-0
15000هرمتر مربعاجرای آسفالت نرمه پشت بامی 6-0

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه