سخن مدیر:

لیست قیمت

لیست قیمت

لیست قیمت ایزوگام بدون نصب

قیمت به تومانمتراژبرند ایزوگام
30000هر مترایزوگام گل پوشش دلیجان
35000هرمترایزوگام پشم شیش ایران
35000هرمترایزوگام شرق کد 6736
32000هرمترایزوگام سراپوش دلیجان کد 242
32000هرمترایزوگام بام گستر دلیجان کد 117
30000هرمترایزوگام حفاظ بام دلیجان
30000هرمترایزوگام اصل تهران
30000هرمترایزوگام مرجان دلیجان
29000هرمترایزوگام بام گام عایق ارومیه
30000هرمترایزوگام شهربام عایق ارومیه
23000هرمترایزوگام آرام گستر دلیجان
23000هرمترایزوگام شرق کهن دلیجان
23000هرمترایزوگام اصل کهن
23000هر مترایزوگام کیان گستر دلیجان
28000هر مترایزوگام گل پوش دلیجان
22000هرمترایزوگام عمارت ساز تبریز
23000هرمترایزوگام پشم شیشه دلیجان

لیست قیمت اجرای قیرگونی

قیمت به تومانمتراژانواع قیرگونی
40000هرمتر مربعاجرای قیرگونی یک لایه
70000هر متر مربعاجرای قیرگونی دو لایه
90000هرمتر مربعاجرای قیرگونی سه لایه

لیست قیمت اجرای آسفالت

قیمت به تومانمتراژانواع آسفالت
11000هرمتر مربعاجرای آسفالت توپکا 18-0
13000هر متر مربعاجرای آسفالت توپکا 12-0
15000هرمتر مربعاجرای آسفالت نرمه پشت بامی 6-0

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه